Huggormsbett på hund & katt

2 april, 2019

Huggormsbett på hund och katt är en vanlig företeelse under vår och sommar. Vi får många frågor om hur man ska agera när hunden eller katten blivit biten eller misstänks ha blivit biten.  Nedan följer rekommendationer vid huggormsbett och information om vad som görs hos veterinären när dessa fall kommer in.

Strikt vila

Efter ett ormbett rekommenderas fullständig vila, då muskulär aktivitet kan påskynda giftspridningen från bettstället. Hög gifthalt i blodet kan leda till systemisk påverkan med allvarliga följder om inte veterinärvård snabbt sätts in. Vid långsammare giftspridning har djuret bättre chans att nå veterinär innan allvarliga symtom uppträder. All manipulation av bettstället (bandage, kyla, sugande eller liknande) avråds. Bett i tassar/ ben ger ofta de värsta skadorna då giftspridningen tenderar att ske snabbare när djuret rör sig. Vid bett i nos eller läppar föreligger praktiskt taget ingen kvävningsrisk vilket många oroar sig för. Bett inne i munnen eller i tungan kan se mycket otäckt ut men djuret kan i de allra flesta fall (undantaget kraftigt trubbnosiga djur) andas genom nosen.

Uppsök veterinär utan dröjsmål

Direkt efter ett ormbett är det svårt att bedöma om giftöverföring skett och i vilken omfattning. Initialt opåverkade djur kan visa tilltagande symtom under det första dygnet. Vid förgiftning kan tidig behandling vara mycket betydelsefull och därför rekommenderas omgående veterinärundersökning för bedömning och behandling av det ormbitna djuret.

Kortison? 

Det saknas vetenskapliga bevis för att kortison hjälper vid ormbett på husdjur. Tidigare har kortison använts med avsikten att minska svullnad då man trott att svullnaden beror på en allergisk reaktion, idag vet man dock att huggormens gift har vävnadsnedbrytande effekter som i regel inte kan avhjälpas av kortison och eftersom medicinen har oönskade biverkningar används den inte längre rutinmässigt vid ormbett.

Om kortison ges får behandlingen inte fördröja veterinärbedöming och djuret måste hållas i strikt vila. Det är viktigt att förstå att kortison inte kan förväntas ha någon större effekt och djuret behöver snarast få annan behandling.

Hos veterinär görs en bedömning av djurets allmäntillstånd och eventuell påverkan av huggormsgiftet. Blodprover kan antyda tidig påverkan på inre organ men ibland ses fördröjd påverkan som inte kan påvisas i det akuta skedet varför uppföljande blodprover kan bli aktuella. Behandlingen består i första hand av dropp och smärtlindring, strikt vila och noggrann observation. I enstaka fall där djuret är kraftigt påverkat ges antiserum. Kraftigt påverkade djur ska alltid skrivas in för dygnetruntvård varför direkt transport till eller remiss till större djursjukhus är att rekommendera.

När symtomen har lagt sig och djuret tycks återhämtat sig bör djuret ändå vila från arbete under minst 3-4 veckor. Ofta görs återbesök hos veterinär för uppföljning innan klartecken kan ges till normal aktivitet.

 

KONTAKTA ALLTID VETERINÄR VID HUGGORMSBETT PÅ HUND OCH KATT!